BUBORÉKOK NYARA – BUDAPEST BORFESZTIVÁL  PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

 

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett játék szervezője a MAGYAR BORMARKETING ÜGYNÖKSÉG ZRT. (Cégjegyzékszám: 01-10-142187, Adószám: 32177556-2-41, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., levelezési cím: 11055 Budapest, Kossuth tér 2-4.  a továbbiakban: Szervező). A játék lebonyolításában részt vesz a A játék lebonyolításában részt vesz az Arttom Grafikai és Dekorációs Tervező és Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 05 06 009318, adószám: 20209892-2-05, székhely: 3950 Sárospatak, Hunyadi u. 30. a továbbiakban: Lebonyolító) a játékosokkal való kapcsolatfelvétel, illetve a nyeremények kézbesítése céljából. Jelen Játékszabályzatban foglalt, Szervezőre vonatkozó felelősségkizáró rendelkezések a lebonyolító tekintetében egyaránt alkalmazandók. A Lebonyolító a Játékszabályzatban foglalt feladatok teljesítése céljából adatfeldolgozóként eljár a nyeremény átadásával összefüggő személyes adatok tekintetében a kézbesítés lebonyolítása.

2.  A PROMÓCIÓ

A játékban részt   vevő   személyek   (továbbiakban   Résztvevők),   –   akik   a   jelen promóciós szabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – a Promóció időtartama alatt, a helyszíni regisztrációt követően ingyenesen részt vehetnek a kóstoltató eseményen. A Promóció időtartama alatt, a helyszíni regisztrációt követően a Résztvevők  részt vesznek egy sorsoláson is , ahol az aznapi regisztrált vendégek között egy 30.000 Ft értékű borcsomag kerül kisorsolásra.

A sorsoláson az egyes napokra vonatkozóan 1 nyertes, valamint 2 tartaléknyertes kerül kisorsolásra.  A sorsolás időpontja: 2023. szeptember 11. A sorsolást követően a nyertesek kiértesítése emailben történik.

 

3.  A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos). A játékban nem vehetnek részt a MAGYAR BORMARKETING ÜGYNÖKSÉG ZRT., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 

4.  A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

A promóció az alábbi időpontokban és helyszíneken valósul meg:

BUDAPEST BORFESZTIVÁL

2023. szeptember 7. 14:00-24:00

2023. szeptember 8. 14:00-01:00

2023. szeptember 9. 14:00-01:00

2023. szeptember 10. 14:00-22:00

 

4.2. A promócióban megnyerhető nyeremények és a sorsolás menete

  • Naponta 1 db bruttó 30 000 Ft értékű boros válogatáscsomag kerül kisorsolásra.
  • A sorsolás időpontja: 2023. szeptember 11. A sorsolást követően a nyertesek kiértesítése emailben történik.
  • A sorsolás a véletlenség elve alapján történik.

5.  A PROMÓCIÓ MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A Promóciót a Szervező a promóciót a helyszínen és/vagy közösségi felületein hirdeti meg. A Szervező a promóciós szabályzatot a buborekoknyara.hu oldalon teszi közzé.

 

6.  A PROMÓCIÓ MENETE

A Szervező az előzetesen meghirdetett helyszínen, a megadott időpontokban kóstoltató eseményeket tart. Az események ideje alatt a Résztvevők a regisztrációt követően fejenként jogosultak 1 db kóstoló adag átvételére, valamint automatikusan bekerülnek az aznapi sorsolásba.

 

7.  A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE/ÁTADÁSA

A Nyertes Játékossal a kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.
A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át, a sorsolást követő 30 napos jogvesztő határidőn belül. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

8.  KIZÁRÁS A PROMÓCIÓBÓL

A Szervező külön indokolás nélkül jogosult egyoldalúan kizárni a a potenciális Résztvevőket,, ha:

a promócióra való  jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,

a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy valótlan adatokat ad meg;

A Promócióra való belépéskor alkoholos, vagy drogos befolyásoltság alatt áll,

jelen szabályzat bármely pontját egyébként megsérti.

10.  ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

Tájékoztatás A MAGYAR BORMARKETING ÜGYNÖKSÉG ZRT.  kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.   A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adattípus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve Promócióban részt vevő azonosítása, Promócióban való részvétel, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Az érintett hozzájárulása esetén hírlevelek küldése.

Az érintett hozzájárulása esetén marketing célú megkeresések.

az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
A promócióban részt vevő természetes személy e-mail címe Promócióban részt vevő azonosítása, Promócióban való részvétel, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Az érintett hozzájárulása esetén hírlevelek küldése.

Az érintett hozzájárulása esetén marketing célú megkeresések.

az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap

 

 

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:   MAGYAR BORMARKETING ÜGYNÖKSÉG ZRT. (Cégjegyzékszám: 01-10-142187, Adószám: 32177556-2-41, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., levelezési cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.. [email protected]   Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint, ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.   A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatógot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: [email protected]

honlap: naih.hu

11.  KAPCSOLAT

A játék kapcsán érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: központi e-mail cím: [email protected]

 

12.  VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a promóciós szabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a https://bor.hu/adatkezelesi internetes oldalon olvasható. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a buborekoknyara.hu  weboldalon teszi közzé. Szervező a promóció teljes időtartama alatt biztosítja a promóciós szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét a buborekoknyara.hu oldalon.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

  A részvételi pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a buborekoknyara.hu weboldal vagy bármely Játékhoz kapcsolódó platform kapcsán a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. Amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszer-üzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.   Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciós szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa vagy módosítsa, valamint a nyeremények tartalmát olyan módon megváltoztassa, hogy az ne járjon a nyertesek részére aránytalan hátránnyal. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a promóciós szabályzattal vagy promócióval kapcsolatos egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva-, vagy a nyerteseket személyen értesítve teszi közzé.

Kelt: Budapest, 2023.09.01.