Facebook Instagram TikTok

BUBORÉKOK NYARA JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett játék szervezője a MAGYAR BORMARKETING ÜGYNÖKSÉG ZRT. (Cégjegyzékszám: 01-10-142187, Adószám: 32177556-2-41, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., levelezési cím: 11055 Budapest, Kossuth tér 2-4. a továbbiakban: Szervező). A játék lebonyolításában részt vesz az Arttom Grafikai és Dekorációs Tervező és Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 05 06 009318, adószám: 20209892-2-05, székhely: 3950 Sárospatak, Hunyadi u. 30. a továbbiakban: Lebonyolító) a játékosokkal való kapcsolatfelvétel, illetve a nyeremények kézbesítése céljából. Jelen Játékszabályzatban foglalt, Szervezőre vonatkozó felelősségkizáró rendelkezések a lebonyolító tekintetében egyaránt alkalmazandóak. A Lebonyolító a Játékszabályzatban foglalt feladatok teljesítése céljából adatfeldolgozóként eljár a nyeremény átadásával összefüggő személyes adatok tekintetében a kézbesítés lebonyolításáig.

2. A NYEREMÉNYEK

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékosok), – akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – a Játék időtartama alatt. A Promóciós játék során a Játékosok az alábbi nyereményeket nyerhetik meg:

 • A Játék során összesen 63 db x bruttó 15 000 forint értékű boros válogatás csomag melynek tartalma 1db fehérbor, 1db rozé bor, 1db habzóbor.
 • Naponta 9 db nyertest hirdetünk:
  • Pezsgő és habzóbor kategória – napi 3 db nyertes
  • Fröccs kategória – napi 3 db nyertes
  • Bor – és pezsgőkoktél – napi 3 db nyertes

A Játék időtartama alatt (7 napig) van lehetőség a játékban való részvételre.

 

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos). A játékban nem vehetnek részt a MAGYAR BORMARKETING ÜGYNÖKSÉG ZRT., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék 2023. július 25. napján 10:00-kor kezdődik, és 2023. július 31. délután 11:59 napjáig, azaz 7 napig tart.

 

5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A játékot a Szervező buborekoknyara.hu oldalon hirdeti meg. A Szervező a játékszabályzatot a buborekoknyara.hu oldalon teszi közzé.

 

6. AZ ONLINE JÁTÉK MENETE (A PROMÓCIÓS JÁTÉK MENETE)

 1. A játék ideje alatt a játékosokat arra kérjük, hogy a buborekoknyara.hu oldalon válasszák ki a kedvenc kategóriájukat a megadott 3 kategória közül.
 2. A Játékosok a kategória kiválasztása után név és e-mail cím meagadása után vehetnek részt a Játékban.
 3. A játék során a véletlenszerűség elve mentén generált nyerő időpontokat hozunk létre.
 4. Az a Játékos nyer, aki az előre definiált idő bélyegek időpontjában, vagy azt követő legközelebbi időpontban regisztrál a Játékra.
 5. A nyerő időpontok kategóriánként eltérnek.
 6. A program a regisztráció után azonnal visszajelzést ad a Játékosnak, hogy nyert, vagy nem.
 7. A nyertes Játékosokat e-mailben értesítjük a nyereményről. A nyerteseknek címzett e-mail tartalmaz egy adatbekérő formot, ahol a szállításhoz szükséges további adatok kerülnek bekérésre.A napi, azonnali nyertesekkel a Szervező, vagy a Szervező utasítása alapján a lebonyolító e-mailben veszi fel a kapcsolatot, a nyerés ténye utáni 15 munkanapon belül.
 8. Egy e-mail címről, naponta 1 alkalommal játszhat a user, és naponta csak 1 kategóriában próbálhat szerencsét.

7. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE/ÁTADÁSA

A Nyertes Játékossal a kapcsolatfelvételt követően a Szervező vagy a Lebonyolító egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át, a sorsolást követő 30 napos jogvesztő határidőn belül. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására. A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

8. KIZÁRÁS A JÁTÉKBÓL

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, és Szervező külön indokolás nélkül jogosult egyoldalúan kizárni a játékból,, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
 • bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy valótlan adatokat ad meg;
 • jelen szabályzat bármely pontját egyébként megsérti.

9. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

10. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

Tájékoztatás A MAGYAR BORMARKETING ÜGYNÖKSÉG ZRT. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét. A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adattípus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve Játékban részt vevő nyertes azonosítása, Játékban való részvétel, Nyeremény kézbesítése/átadása, Játékban résztvevő nyertes értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy lakcíme Játékban részt vevő nyertes azonosítása, Játékban való részvétel, Nyeremény kézbesítése/átadása, Játékban résztvevő nyertes értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma, e-mail címe Játékban részt vevő azonosítása, Játékban való részvétel, Sorsolás lebonyolítása, Játékban részt vevő értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy: MAGYAR BORMARKETING ÜGYNÖKSÉG ZRT. (Cégjegyzékszám: 01-10-142187, Adószám: 32177556-2-41, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., levelezési cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.. [email protected] Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint, ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail: [email protected]
 • honlap: naih.hu

11. KAPCSOLAT

A játék kapcsán érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: központi e-mail cím: [email protected]

 

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a https://bor.hu/adatkezelesi internetes oldalon olvasható. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a buborekoknyara.hu. oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét a buborekoknyara.hu oldalon. A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket és a lakcímük szerinti település nevét Bors szórakoztató napilapban közzétegye. A játékra jelentkezők és a Játékosok tudomásul veszik, hogy Szervező a játékot hivatalos Facebook oldalán is hirdeti, azonban a játékra a Facebook oldalon történő jelentkezést kizárja. Ennek megfelelően a Facebook oldalon történő esetleges jelentkezéseket a Szervező törli. A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit. A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen játékszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja. A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagram vonatkozó felhasználási feltételeit. A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A részvételi pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét a fentiekben rögzítettek szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail cím, profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a buborekoknyara.hu weboldal vagy bármely Játékhoz kapcsolódó platform kapcsán a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. Amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszer-üzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa vagy módosítsa, valamint a nyeremények tartalmát olyan módon megváltoztassa, hogy az ne járjon a nyertesek részére aránytalan hátránnyal. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a Játékszabályzattal vagy Játékkal kapcsolatos egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva-, vagy a nyerteseket személyen értesítve teszi közzé.

Kelt: Budapest, 2023.07.21.