Nyereményjáték | játékszabályzat

Jelen Játékszabályzat a Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt. Magyar Bor és a Valmarduó Instagram oldalán megvalósuló közös nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szabályait tartalmazza, ezért kérjük, a Játékban való részvétel előtt figyelmesen olvassa el. A Játékszabályzatot a Szervező a  https://buborekoknyara.hu/ oldalon teszi közzé és biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

I. A Játék szervezője

A Játék szervezője a Magyar Bormarketing Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., cégjegyzékszám: 01 10 142187; adószám: 32177556-2-41, továbbiakban: Szervező), és az ARTTOM Grafikai és Dekorációs Tervező és Szolgáltató Bt. (székhely: 3950 Sárospatak, Hunyadi út 30., cégjegyzék szám: 05 06 009318, adószám: 20209892-2-05), mint lebonyolítója és az annak során kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő (továbbiakban: Lebonyolító), amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

II. Részvételi feltételek

A Játékban azon látogatók vehetnek részt, akik a Játékszabályzatnak megfelelően előzetesen a nyereményjáték ideje alatt a nyereményjáték posztban megjelölt feltételeknek eleget tesznek,  a https://www.instagram.com/p/C8HiczuKefD/ posztnál teljesítik a Játékszabályzat alábbi feltételeit:

  • a Játékos rendelkezik saját instagram felhasználói fiókkal
  • követője a @magyarbor és a @valmarduo Instagram oldalnak
  • kedvelte a nyereményjáték posztját
  • a nyereményjáték posztja alatt kommentben megjelölt egy általa szabadon választott személyt
  • ő és az általa megjelölt személy betöltötték a 18. életévüket és ezt személyi igazolványukkal igazolni is tudják
  • valamint a felhasználó elfogadja a Játékszabályzatot és önkéntes beleegyezését adja adatainak Játékszabályzat szerinti megadásához és kezeléséhez,

A nyereménysorsolásban Játékosként az vehet részt, aki a fentieken túl teljesíti az alábbi együttes feltételeket:

  • életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
  • a Játék időtartama alatt, továbbá az eredmény kihirdetéséig élő instagram felhasználói fiók regisztrációval rendelkezik és a nyeremény átvétele kapcsán Szervezővel együttműködik.

A Játékban a részvétel önkéntes és ingyenes, nem feltétele a Szervező, vagy más termékének, vagy szolgáltatásának igénybevétele. A Játékban való részvételhez kizárólag saját instagram profil regisztráció használható fel. A Játékos a Játékban való részvételével kijelenti és elismeri, hogy a Játékszabályzatot teljeskörűen megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó esetleges megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

III.A Játék leírása

Csak a Játék időtartamán belül érkezett kommentek érvényesek, a záráson túl beérkező regisztrációk figyelmen kívül maradnak.

Nyereménysorsolás: A nyeremény nem nyilvános kisorsolására 2024. június  17-én 12:00 óráig kerül sor, a sorsolások helyszíne (informatikai úton történő sorsolás):  Lebonyolító székhelye.

Egy látogató egy alkalommal vehet részt a Játékban.

IV. Nyerteseket érintő általános rendelkezések

A nyertest a Szervező a jelen Szabályzat szerint értesíti és nyereményét az esemény helyszínén személyazonosságának igazolásával veheti át.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során bármikor kizárja a Játékból azokat a  személyeket, akik nem felelnek meg a Játékszabályzatának, továbbá azokat a játékosokat, akik a Játék lefolytatását bármilyen módon manipulálják.

A Nyereményjáték nyertesének kiválasztása véletlenszerű sorsolás eredménye.

A Nyereményjátékban résztvevő látogatók közül a nyertesek nem nyilvános, elektronikus sorsolás útján kerülnek kiválasztásra, szoftver algoritmusa szerinti véletlenszerű módszerrel, ezt a résztvevő látogatók kifejezetten elfogadják, a sorsolás ezen módjával szemben minden jogorvoslat kizárt.

A Játékkal kapcsolatos bármely kérdés, panasz esetén a Játékos a következő elérhetőségen keresztül kaphat tájékoztatást: [email protected]

V. Nyeremények

A nyereményjátékban 5 nyertest sorsolunk ki. A nyeremény 5×2 db Budapest Park koncertjegy a ValMar 2024. június 21-ei koncerjére. A nyerteseknek továbbá az általuk megjelölt 1 személlyel lehetőségük lesz találkozni a ValMar duó tagjaival a koncertet megelőző 1 órában. A nyeremény készpénzre, vagy egyéb más nyereményre át nem váltható, és más személyre át nem ruházható.

VI. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjátékot 2024. június 12-én  15:45-kor nyitjuk meg és 2024.  június 17. 12:00-ig tart.

Csak a Játék időtartamán belül érkezett kommentek érvényesek, a záráson túl beérkező regisztrációk figyelmen kívül maradnak.

Nyereménysorsolás: A nyeremény nem nyilvános kisorsolására 2024. június 17-én 12:00 óráig kerül sor, a sorsolások helyszíne (informatikai úton történő sorsolás):  Lebonyolító székhelye.

 

VII. A Nyertes értesítése

 A Szervező az Instagram poszt alatt kommentben kihirdeti a nyertes 5 db játékost, akik az általuk megjelölt 1 személlyel együtt számítanak nyertesnek. A nyertesek kötelessége, hogy Instagram üzenetben felvegyék a kapcsolatot a Szervezővel és a nyeremény felhasználásához szükséges adatokat a Szervezővel egyeztesse. A Szervező kizárólag a nyertes részére küld értesítést, ezzel kapcsolatosan a nem nyertes Játékosok vonatkozásában bármely jogorvoslat kizárt.

Amennyiben a kiértesítés első megkísérlésétől számított 48 órás határidőn belül legalább 2 kísérlet eredményeként sem sikerül kapcsolatba lépni a nyertessel, vagy a Nyertes a nyeremény  felhasználásához szükséges információkat nem, vagy nem valósan és nem teljeskörűen adja meg, illetve ha írásos nyilatkozatot tesz arról, hogy nem kívánja felhasználni a Nyereményt, úgy a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át és az adott sorsolást eredménytelennek és a nyertest a Játékból kizártnak nyilvánítsa. Ez esetben a a nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra.

A nyertes a nyereményt a koncert kezdetétől számított legkorábban 2 órával veheti át.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok és nyertesek elérhetetlenségéből, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok, nyertesek vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Kérjük a Játékosokat, hogy a Játék időtartama alatt kísérjék figyelemmel a Szervező értesítéseit, ugyanis a kapcsolatfelvétel, vagy adatszolgáltatás elmulasztásából, vagy a nyertes oldalán felmerülő esetleges kézbesíthetetlenségből eredően a Szervező minden felelősséget kizár.

 

VIII. Adatkezelési tájékoztató

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az adatkezelő megnevezése: A játékosok személyes adatainak kezelője a Lebonyolító:  ARTTOM Grafikai és Dekorációs Tervező és Szolgáltató Bt. (székhely: 3950 Sárospatak, Hunyadi út 30., cégjegyzék szám: 05 06 009318, adószám: 20209892-2-05)

Az adatkezelés célja: a Lebonyolító a Játékosok jelentkezéskor, illetve a Játék során megadott személyes adatait abból a célból kezeli és dolgozza fel Magyarország területén, hogy a Játék Nyertesét és jogosultságát megállapítsa, a Nyerteseket értesítse/közzétegye és részükre a Nyereményt kézbesítse.

 

Az adatkezelés jogalapja:

  • a Játékra való jelentkezés során rendelkezésre bocsátott személyes adat (Instagram profil) tekintetében a „természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete” („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a Játékos jelen tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása,
  • a Nyertes által a Nyeremények kézbesítése céljából megadott egyéb adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződéses kötelezettség, azaz a Nyeremények Nyertesekhez történő eljuttatásának teljesítésére vonatkozó, a jelen Játékszabályzatban vállalt kötelezettség teljesítése,

A személyes adatok (továbbításának) címzettje: A Lebonyolító a megadott személyes adatokat nem továbbítja semmilyen harmadik félnek.

Adattovábbítás az EU-n kívül: A Lebonyolító harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A Lebonyolító a Játékra való jelentkezés során megadott személyes adatot a Sorsolásig, a Nyertesek által a Nyeremény eljuttatása céljából megadott személyes adatokat a Nyeremény kézbesítésétől számított 5 évig, míg a közterhek teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt előírásokkal összhangban 8 évig őrzi.

Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Minden Játékos kérelmezheti a Lebonyolítótól a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, – a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti továbbá – az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: A hozzájárulást a Játékos jogosult bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a Játék ideje alatt a Játékos a hozzájárulását visszavonja, vagy adatai törlését kéri, úgy tudomásul veszi, hogy személyes adatainak törlésével egyidejűleg a Játékból kizárásra kerül és abban további részvételre nem jogosult.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: [email protected]

A személyes adatok forrása: A Játékos által a jelen tájékoztatás alapján rendelkezésre bocsátott adatok.

Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: A Lebonyolító nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne a Játékosra, avagy a Játékosra nézve joghatással járna.

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása elmaradásának következményei: A részvételhez szükséges személyes adat esetében a Játékban való részvétel elmaradása, a Nyertes által kötelezően megadandó további személyes adatok esetében a Nyereményhez való jogosultság elvesztése.

A kezelt személyes adatok köre: Titulus, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, 18. életév betöltésének igazolása, Instagram azonosító.

További információ a közösségi média felületekről:

Facebook és Instagram (META): Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország. Az Adatkezelő a Facebookkal közösen felelős a Facebook rajongói oldalon található Insights adatok feldolgozásáért. A GDPR 26. cikke szerinti megfelelő megállapodás itt található:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

A Page Insights szolgáltatással kapcsolatos további információ:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

A Facebook általános használata saját felelősségére történik. A Facebook vonatkozó adatkezelési tájékoztatója az Adatkezelő Facebook oldalán is megtalálható.

Az érintett a Facebook beállításaiban bármikor szerkesztheti és kifogásolhatja a személyre szabott Facebook hirdetési kívánságait.

IX. További feltételek és tájékoztatás

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Játékkal kapcsolatban felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software hibák, számítógép vagy internet kapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzat feltételeit – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból szintén kizárásra kerül. Amennyiben a Játék során a Játékos bármely cselekménye sérti a Szervező, vagy más személyek jogait, törvényes érdekeit, illetve a közérdeket, vagy az erkölcsi normákat, úgy a Szervező a Játékost kizárhatja a Játékból.

A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Játék és a Játékszabályzat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, a Játék törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére a Játék teljes időtartama alatt bármikor, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Játék nem folytatható le a jelen Játékszabályzatnak megfelelően.

A Játékszabályzat módosítását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Játék oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Játékkal és annak mechanizmusával kapcsolatosan a jogorvoslat kizárt.

A Szervező a nyereményjátékkal kapcsolatos minden jogot fenntart. A Játékosok és résztvevő regisztrált látogatók a nyereményjátékkal kapcsolatosan nem szereznek semmiféle egyéb jogosultságot, mint amit a Szervező jelen Játékszabályzat útján részükre kifejezetten biztosít.

X. Záró rendelkezések

Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog irányadó.

A Játékosok a Játékban való részvétellel minden tekintetben elfogadják a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.Sok sikert kívánunk a játékhoz!

Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt.

Szervező

ARTTOM Grafikai és Dekorációs Tervező és Szolgáltató Bt. 

Lebonyolító